กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ระยำตำบอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: