กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เลวทราม, ชั่วช้า, เหลวไหล

หมายความว่า: 
คำถัดไป: