กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้มากยากนาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: