กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้เช่นเห็นชาติ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: