กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้เท่าไม่ถึงการณ์

หมายความว่า: 
คำถัดไป: