กลับ
สำนวนไทย คำว่า
รู้เห็นเป็นใจ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: