กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ร่มโพธิ์ร่มไทร

หมายความว่า: 
คำถัดไป: