กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินบุญเก่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: