กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ร้อนตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: