กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ร้อนวิชา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: