กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ร้อยสีพันอย่าง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: