กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ร้อยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: