กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ฤกษ์พานาที

หมายความว่า: 
คำถัดไป: