กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลงรอยกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: