กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินบ่อนนอนบ่อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: