กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลงเรือลำเดียวกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: