กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลดราวาศอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: