กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลับลมคมใน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: