กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลางเนื้อชอบลางยา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: