กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินบ้านกินเมือง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: