กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลำหักลำโค่น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: