กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลิงหลอกเจ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: