กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลิ้นตวัดถึงหู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: