กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ลูกศิษย์มีครู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: