กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ล้มทั้งยืน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: