กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ล้มลุกคลุกคลาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: