กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ล้วงคองูเห่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: