กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินปูนร้องท้อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: