กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ล้ำหน้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: