กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เลี้ยงต้อย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: