กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เลือดข้นกว่าน้ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: