กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เลือดในอก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: