กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เล่นหูเล่นตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: