กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินรังแตน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: