กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เล่นเพลงยาว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: