กลับ
สำนวนไทย คำว่า
โลภโมโทสัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: