กลับ
สำนวนไทย คำว่า
วัดรอยตีน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: