กลับ
สำนวนไทย คำว่า
วัวพันหลัก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: