กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ว่าวติดลม

หมายความว่า: 
คำถัดไป: