กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินลมกินแล้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: