กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ว่าเป็นฉาก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: