กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: