กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ศรศิลป์ไม่กินกัน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: