กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ศาลเตี้ย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: