กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ศิษย์มีครู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: