กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สดๆ ร้อนๆ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: