กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กินล้างกินผลาญ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: