กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สวมหัวโขน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: