กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สอยดอกฟ้า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: