กลับ
สำนวนไทย คำว่า
สันหลังยาว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: